Kompetencer

Jord og anlæg

Jordhåndtering
Som et led i bestræbelserne på, at forbedre klimaet har folketinget vedtaget et regelsæt der har til formål, at beskrive reglerne for klimavenlig jordhåndtering. Før jord kan flyttes skal der i mange tilfælde ansøges inden arbejdet kan igangsættes. Dette kan UNDER BYEN ENTREPRISE også hjælpe med, da vi har stor ekspertise i planlægning og udførsel af jordhåndtering. Vi hjælper dig med alle lovpligtige administrative opgaver, såvel som det efterfølgende gravearbejde. Imens hjælper kompetente samarbejdspartnere os med transporten, samt jord analyse arbejde.

Byggeri
For at kunne konstruere et stabilt fundament, er det vigtigt at jordbunden som fundamentet hviler på, kan bære de laster det påvirkes af. På den måde sikrer man sig mod potientielle revnedannelser i sin konstruktion. UNDER BYEN ENTREPRISE har ansat bygningskonstruktører, der tilknyttes sådanne projekter, for at sikre en korrekt udførsel der efterlever gældende regler og normer. Vi samarbejder med professionelle geotekniske laboratorier til udførsel af de fornødne jordbundsprøver.
UNDER BYEN ENTREPRISE udfører også alle former for bærelagskonstruktioner, såsom sandpuder for gulvkonstruktioner, opbygninger for vejanlæg, terrasser og indkørsler.

Forsyning
UNDER BYEN ENTREPRISE udfører alle former for graveopgaver for el, gas, vand og telefon selskaber. Vore kompetente maskinførere arbejder godt i større teams, og tager gerne de ekstra timer der skal til, når tingene til tider brænder på. Vi tilbyder ligeledes tilpassede vagt ordninger der sikrer, at kunden har et grave sjak til rådighed på alle tider af døgnet.

stick_figure_backhoe_11169

 

figure_climbing_into_sewer_1600_clr_15302

Kloakering og klimatilpasning


UNDER BYEN ENTREPRISE
løser alle former for kloakerings opgaver for private kunder og mindre virksomheder. Som autoriseret kloakmester virksomhed er vi godkendt af Sikkerhedsstyrrelsen til, at gennemføre vores projekter fra projekteringsfasen og frem til aflevering. Dette betyder med andre ord, at kunden ikke står med nogen koordineringsopgaver, eller ansvar mellem den projekterende og den udførende part. Vi arbejder efter et godkendt kvalitetsledelsessystem, og auditeres af en uvildig kontrolinstans som sikrer, at systemet efterleves. Dette forbedrer kvaliteten af vores arbejder og kommer således vores kunder tilgode.

Kloakseparering
I 1997 vedtog Folketinget, at rensning af spildevand skulle forbedres. Det påvirkede imidlertid at landets kommuner blev pålagt at udfærdige spildevandsplaner, som skulle sikre statens krav. Sidenhen er yderligere lovkrav vedtaget, blandt andet fra EU der kræver, at miljøministeriet laver vandplaner, der skal sikre at grundvand, søer og fjorde er så rene som muligt.
Spildevandsplanerne beskriver hvordan de enkelte kommune etapevis vil forny det offentlige kloaksystem således at der ændres fra et-strengssystem til to-strenssystem hvor regnvand og spildevand separeres. Når kloaksystemet er fornyet bliver borgerne herefter pålagt at separerer på egen matrikel. UNDER BYEN ENTREPRISE har specialiseret sig i at udføre disse kloakseparerings opgaver på private matrikler og forsøger ihærdigt at industraliserer processen for derved at sænke projekt omkostninger til gode for vore kunder, men også for at gøre vores arbejde mere klimavenlig ved eksempelvis at minimerer diesel forbrug på vores maskiner.

Klimatilpasning
Nedbørsmønstret ændrer sig, så vinterne bliver vådere og somrene tørrere.
Hvad betyder klimaændringerne for din kloak? De kraftige regnskyl betyder, at kloakkerne skal håndtere langt større mængder regnvand end hidtil. Kloaksystemet er ikke alle steder bygget til at kunne håndtere så meget vand.
Det betyder, at kloakkerne bliver overbelastet langt hyppigere end det er tilfældet i dag. Overbelastning af kloakkerne kan medfører oversvømmelser af regn- og/eller spildevand i din kælder eller på din grund.
UNDER BYEN ENTREPRISE udfører alle former for klimatilpasningsopgaver lige fra special konstruerede og vandafledende terrasse anlæg og indkørsler, omfangsdræn, vandtætning af kældervægge og etablering af højtvandslukker.

Rottesikring
Rotter i millionvis boltrer sig i Danmarks nedslidte kloaknet under vores fødder. De forhadte skadedyr gør ikke bare kloaknettet levende. De myldrer også frem fra deres underjordiske paradis, og det aflæses i antallet af rotteanmeldelser til kommunerne. I flere kommuner er antallet af anmeldelser mangedoblet og hovedårsagen er et ringe vedligeholdt kloaknet. Ligeledes har et mildere klima også gjort det nemmere for de små gnavere at overleve og formerer sig.
UNDER BYEN ENTREPRISE kan hjælpe med at etableret et rottestop i dit kloaksystem som effektiv spærre for at rotterne kan få adgang til dit kloaksystem og i værste tilfælde gnaver sig igennem kloakken under huset for at lave reder.

Beton og fundering

Det er velkendt for de fleste at fundamentet er den vigtigste bygningsdel i enhverv konstruktion. Det er utvivlsomt også den bygningsdel, som koster flest penge at ændre, efter at bygningen er opført. Derfor er det altafgørende, at den er korrekt udført fra starten. UNDER BYEN ENTREPRISE arbejder med alle funderings og beton opgaver op til og med overkant fundament.

woman_brick_wall_construction_7983

steamroller_clip_15192

Belægning og overflader

Et godt belægningsprojekt starter med korrekt planlægning og forarbejde. Hvad skal belægningen/fliserne anvendes til? Hvad kan jordbunden bære. Det er to vigtige spørgsmål ift. at beslutte hvordan bærelaget bør udføres og ikke mindst hvilken belægningstyper der kan bruges. Mange vælger at lave deres terrasse og indkørsler selv, men ligeså mange har set indkørslen med de store fordybninger forudsaget af bilen. Alt samme forudsaget af dårligt hårnværk. UNDER BYEN ENTREPRISE tilbyder belægningsarbejde til indkørsel, terrasser, gangstier m.v. Muligheder for type af belægning/fliser er mange. Se vores store udvalg i fanen produkter.